MENU

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

De informatie die door de Bossche Energiecoalitie wordt verstrekt, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Bossche Energiecoalitie kan niet garanderen dat de website www.bosscheenergiecoalitie.nl foutloos en ononderbroken functioneert. De Bossche Energiecoalitie en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. De Bossche Energiecoalitie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de Bossche Energiecoalitie zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy statement

Privacybescherming in relatie tot gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatiebewerkend proces. Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze de Bossche Energiecoalitie persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden.

Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de website van de Bossche Energiecoalitie zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat u de website alleen bezoekt om algemene informatie te vergaren. In dat geval hoeft u geen persoonsgegevens af te staan.
De tweede mogelijkheid is dat u zich wenst aan te melden voor de nieuwsbrief of meer informatie wenst over de mogelijkheden van de dienstverlening van de website. In dat geval hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u verder van dienst te zijn.

Doelstelling van de verwerking

Deze gegevens zullen gebruikt worden om aan uw verzoek om informatie te voldoen of om de door u gewenste nieuwsbrief te leveren. Verder kunnen de gegevens gebruikt worden om per post of per telefoon u op de hoogte te stellen van nieuwe of aanverwante producten en diensten.
Indien u ons uw e-mail adres verstrekt, dan geeft u ons toestemming om u informatie over nieuwe en aanverwante producten en diensten per e-mail toe te sturen.
Indien u niet wenst dat wij uw gegevens gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren, verzoeken wij u dit aan ons mede te delen.

Beveiliging van de gegevens

De Bossche Energiecoalitie  heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Wel kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan partners binnen hetzelfde project indien dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Deelnemers